Všeobecné obchodní podmínky pro užití mobilní aplikace Switchio.mobilePOS

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro užití mobilní aplikace Switchio.mobilePOS

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností MONET+, a.s. se sídlem Za Dvorem 505, Zlín – Štípa, PSČ 763 14, IČ: 262 17 783, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3351 (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem mobilní aplikace Switchio.mobilePOS, jakož i podmínky, za kterých může být mobilní aplikace Switchio.mobilePOS užita.

1.2. Stažením, instalací a registrací do mobilní aplikace Switchio.mobilePOS uzavírá Uživatel s Poskytovatelem smlouvu (dále také jako „Smlouva“), jejíž obsah je tvořen těmito VOP. Uživatel tímto potvrzuje, že se s těmito VOP před Registrací seznámil a zavazuje se je dodržovat

2. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHTO VOP

2.1. Elektronickou kartou se rozumí platební prostředek vydaný Partnerem, který slouží k uskutečňování platebních transakcí při pořizování zboží a služeb u k tomu určených obchodníků, kteří se mohou stát Uživateli mobilní aplikace Switchio.mobilePOS za podmínek stanovených těmito VOP.

2.2. Mobilní aplikací Switchio.mobilePOS se rozumí mobilní aplikace vytvořená Poskytovatelem za účelem poskytování Služeb a určená pro všechny mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android (verze 5.0 a novější), které disponují funkcí NFC. Mobilní aplikace Switchio.mobilePOS je volně dostupná prostřednictvím oficiálních distribučních kanálů obchodu Google Play. Pro účely těchto VOP se mobilní aplikací Switchio.mobilePOS rozumí rovněž všechny její součásti, prvky a aktualizace, jakož i webové stránky na adrese www.switchio.com/mobilepos včetně on-line administračního rozhraní a veškerých jejich prvků jako jsou rozvržení stránek, grafika, texty a obrázky.

2.3 Partnerem se rozumí vydavatel stravenkových karet, se kterým Poskytovatel uzavřel smlouvu, na jejímž základě může mobilní aplikace Switchio.mobilePOS uskutečňovat bezhotovostní bezkontaktní platby provedené Elektronickými kartami vydanými příslušným Partnerem. Seznam aktuálních Partnerů je dostupný na adrese www.switchio.com/mobilepos

2.4. Platebním terminálem se rozumí mobilní telefon či tablet Uživatele s aktivní a funkční mobilní aplikací Switchio.mobilePOS, který slouží k uskutečňování bezhotovostních bezkontaktních plateb prováděných Elektronickými kartami v provozovně Uživatele.

2.5. Registrací se rozumí proces odsouhlasení těchto VOP a zpřístupnění všech povinných identifikačních údajů Uživatele Poskytovateli prostřednictvím registračního formuláře v mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS za účelem poskytování Služeb. Registrace je dokončena ověřením Uživatele prostřednictvím registračního e-mailu s aktivačním linkem, který je zaslán na Uživatelem poskytnutou e-mailovou adresu.

2.6. Službami se rozumí poskytnutí mobilní aplikace Switchio.mobilePOS Uživateli za účelem:
a) umožnění realizace bezhotovostních bezkontaktních platebních transakcí prováděných Elektronickými kartami vydanými Partnery;
b) přístupu k on-line administračnímu rozhraní dostupnému na adrese www.switchio.com/mobilepos, kde má Uživatel možnost
• zobrazení podrobného přehledu všech zrealizovaných platebních transakcí na všech svých Platebních terminálech prostřednictvím mobilní aplikace Switchio.mobilePOS,
• zobrazení elektronických stvrzenek všech zrealizovaných platebních transakcí prostřednictvím mobilní aplikace Switchio.mobilePOS,
• nastavení Uživatelského účtu;
c) zprostředkování případné obchodní spolupráce mezi Uživatelem a Partnerem, jehož Elektronické karty, které v době zprostředkování spolupráce Uživatel na svých Platebních terminálech neakceptoval, jsou užívány v okolí Uživatele.

2.7. Uživatelem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která svým jménem provedla Registraci do mobilní aplikace Switchio.mobilePOS za účelem poskytování Služeb dle těchto VOP.

2.8. Uživatelským účtem se rozumí účet vytvořený Uživateli na základě jím provedené Registrace, do kterého má přístup prostřednictvím přihlašovacích údajů, které si zvolil při Registraci. Uživatelský účet slouží jednak k přihlášení do mobilní aplikace Switchio.mobilePOS, tak i k přihlášení do on-line administračního rozhraní, které je přístupné na adrese www.switchio.com/mobilepos.

3. REGISTRACE A VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

3.1. Služby mohou být Uživateli poskytovány pouze po úspěšném provedení Registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

3.2. Registrace, vytvoření Uživatelského účtu ani poskytování Služeb za podmínek těchto VOP není zpoplatněno. Tím není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se vůči Uživateli náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení pro případ porušení těchto VOP ze strany Uživatele.

3.3. Uživatel je povinen poskytnout o své osobě pouze úplné a pravdivé identifikační údaje. Uživatel o své osobě při Registraci poskytne identifikační údaje v rozsahu IČ, telefonní číslo, kontaktní e-mail a jméno Platebního terminálu – současně s tím si také Uživatel zvolí vlastní heslo pro přihlášení k Uživatelskému účtu. Další identifikační údaje nezbytně nutné k řádnému ověření Uživatele a poskytování Služeb, a z důvodu usnadnění Registrace, si Poskytovatel k řádnému provedení Registrace obstará z veřejně dostupného živnostenského rejstříku na základě poskytnutého IČ Uživatele. Takto získanými identifikačními údaji jsou jméno a příjmení (pro Uživatele fyzickou osobu) /obchodní firma (pro Uživatele právnickou osobu) a adresa sídla.

3.4. Osoba, která provádí Registraci do mobilní aplikace Switchio.mobilePOS jménem Uživatele, prohlašuje, že je k takovému jednání oprávněna. Ukáže-li se prohlášení dle předchozí věty jako nepravdivé, je tato osoba povinna nahradit Poskytovateli případnou škodu, která by Poskytovateli tímto porušením vznikla.

3.5. Uživatel je oprávněn provést na své IČ pouze jednu Registraci. To nebrání tomu, aby si Uživatel svůj Uživatelský účet spároval s několika Platebními terminály.

3.6. Registrace Uživatele je dokončena po ověření Uživatele prostřednictvím registračního e-mailu s aktivačním linkem, který je zaslán na Uživatelem poskytnutou e-mailovou adresu.

3.7. Po dokončení Registrace je Uživateli vytvořen Uživatelský účet. Své přístupové údaje k Uživatelskému účtu je Uživatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný za případně vzniklou škodu Poskytovateli.

3.8. Poskytovatel je bez uvedení důvodu oprávněn kdykoliv a komukoliv odepřít možnost provedení Registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

4. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Uživatel je povinen užívat mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušení těchto VOP, jakož i obecně závazných právních předpisů České republiky.

4.2. Poskytovatel je v průběhu poskytování Služeb bez uvedení důvodu oprávněn jednostranně zrušit jakýkoliv Uživatelský účet. Důvodem pro zrušení Uživatelského účtu může být zejména porušení těchto VOP či obecně závazných právních předpisů České republiky Uživatelem. O zrušení Uživatelského účtu není Poskytovatel povinen Uživatele informovat.

4.3. Uživatel může zažádat o zrušení svého Uživatelského účtu zasláním žádosti na Hotline Switchio.mobilePOS na e-mailové adrese support@switchio.com. O zrušení Uživatelského účtu není Poskytovatel povinen Uživatele informovat. 4.4. Zrušení Uživatelského účtu je považováno za ukončení Smlouvy. Tímto okamžikem přestanou být Uživateli poskytovány Služby.

4.5. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS průběžně aktualizovat, a to zejména za účelem zajištění kompatibility s Elektronickými kartami nových Partnerů, dále pak za účelem odstraňování chyb, zajištění vyšší bezpečnosti či vytvoření nových prvků a funkcí mobilní aplikace Switchio.mobilePOS.

4.6. Poskytovatel je v průběhu poskytování Služeb bez uvedení důvodu oprávněn omezit poskytování Služeb. Poskytovatel je zejména oprávněn
a) prostřednictvím mobilní aplikace Switchio.mobilePOS odmítnout provádění platebních transakcí Elektronickými kartami některého z Partnerů,
b) dočasně omezit dostupnost Služeb z důvodu aktualizace, údržby či změn technické konfigurace mobilní aplikace Switchio.mobilePOS.

4.7. Poskytovatel není povinen omezení poskytování Služeb předem oznámit Uživateli. To neplatí, pokud se jedná o plánovanou odstávku z důvodu aktualizace, údržby či změn technické konfigurace mobilní aplikace Switchio.mobilePOS, jejíž předpokládaná délka trvání převýší 48 hodin. V takovém případě Poskytovatel oznámí tuto skutečnost Uživateli prostřednictvím mobilní aplikace Switchio.mobilePOS alespoň 24 hodin předem.

4.8. Při jakýchkoliv problémech souvisejících s mobilní aplikací Switchio.mobilePOS se může Uživatel obrátit na Hotline Switchio.mobilePOS na e-mailové adrese support@switchio.com. Poskytovatel se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, které povede k odstranění problémů Uživatele souvisejících s mobilní aplikací Switchio.mobilePOS.

5. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

5.1. S výjimkou garancí uvedených v těchto VOP, jsou Služby poskytovány bez jakýchkoliv dalších záruk.

5.2. Uživatel se Registrací a souhlasem s těmito VOP při Registraci vzdává svého práva požadovat na Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy (včetně ušlého zisku), způsobené v souvislosti s využíváním Služeb, zejména z důvodu dočasného omezení, nedostupnosti či nefunkčnosti Služeb, zrušení Uživatelského účtu, výskytu chyb ve fungování a výpočtech při poskytování Služeb, jakož i z důvodu ztráty uložených dat či jiné skutečnosti související s užíváním Služeb.

6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

6.1. Mobilní aplikace Switchio.mobilePOS je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Veškerá majetková práva k mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS vykonává Poskytovatel.

6.2. Uživatel je oprávněn užít mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS způsobem, který není v rozporu s poskytováním Služeb dle těchto VOP, a to zdarma, bez územního omezení a po dobu existence Uživatelského účtu (dále jen „Licence“).

6.3. Uživatel však není za žádných okolností oprávněn zejména:
a) poskytnout třetí osobě podlicenci vyplývající z poskytnuté Licence;
b) poskytnutou Licenci na třetí osobu postoupit;
c) mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS zpřístupnit třetím osobám jiným způsobem, který je v rozporu s těmito VOP;
d) rozmnožovat mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS za účelem jejího dalšího rozšiřování pro komerční účely;
e) provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny zdrojového kódu mobilní aplikace Switchio.mobilePOS, popř. databází zahrnutých nebo použitých v mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS, a to ani za účelem odstranění vad;
f) užít mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS k vývoji odvozených mobilních a jiných aplikací nebo děl určených pro vlastní i komerční užití

6.4. Uživatel se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti vykonávané přímo Uživatelem nebo jinou osobou na jeho popud bez ohledu na to, zda je tato činnost vykonávána manuálně či automatizovaně, pokud tato činnost směruje k vytěžování nebo zužitkování jakékoliv databáze tvořící součást mobilní aplikace Switchio.mobilePOS nebo pokud taková činnost umožňuje využití obsahu této databáze pro jiný než těmito VOP stanovený účel.

6.5. Příslušná ustanovení Autorského zákona a dalších právních předpisů, která upravují právní ochranu autorských děl, zejména pak počítačových programů a databází, jakož i sankce za jejich nezákonné užití, nejsou těmito VOP dotčena.

7. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Je-li Uživatelem fyzická osoba, dochází při poskytování Služeb dle těchto VOP ke zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, s účinností od 25. 5. 2018 pak zejména ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

7.2. Správcem osobních údajů vymezených v odst.7.3. těchto VOP je Poskytovatel. Vedle kontaktních údajů Poskytovatele uvedených v odst. 1.1. těchto VOP je možné ve věci ochrany osobních údajů využít také následujícího e-mailu Poskytovatele:
a) support@switchio.com

7.3. Osobní údaje jsou za účelem poskytování Služeb dle těchto VOP zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, sídlo, IČ, e-mail a telefonní číslo s tím, že
a) IČ, e-mail a telefonní číslo jsou při Registraci získány přímo od Uživatele a
b) jméno, příjmení a sídlo jsou při Registraci získány na základě poskytnutého IČ z živnostenského rejstříku, který je veřejně dostupným zdrojem.

7.4. Právním důvodem zpracování osobních údajů v rozsahu dle odst. 7.3. těchto VOP je plnění Smlouvy, jejíž obsah je tvořen těmito VOP. Nebudou-li tyto osobní údaje Uživatelem poskytnuty, nemůže dojít k navázání smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a k poskytování Služeb dle těchto VOP.

7.5. Příjemci osobních údajů za účelem poskytování Služeb ve smyslu odst. 2.6, písm. c) těchto VOP jsou Partneři.

7.6. Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovávány pouze automatizovaně v elektronické podobě, a to po dobu existence Uživatelského účtu. Po zrušení Uživatelského účtu jsou osobní údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.

7.7. Každý Uživatel dle odst. 7.1. těchto VOP, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel v roli správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost tohoto Uživatele shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se tento Uživatel obrátit na příslušný dozorový úřad; právo Uživatele obrátit se na dozorový úřad přímo tímto není dotčeno.

7.8. Každý Uživatel dle odst. 7.1. těchto VOP má také právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům, tj. získat od Poskytovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má tento Uživatel právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu. Rovněž má právo na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů. Uživatel má dále právo na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, jakož i na omezení zpracování osobních údajů Správcem. Uživatel má rovněž za splnění zákonných podmínek právo na přenositelnost svých osobních údajů.

7.9. Každý Uživatel dle odst. 7.1. těchto VOP se může ve věci uplatnění výše uvedených práv obrátit na Poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v odst. 1.1. nebo 7.2. těchto VOP.

8. ZMĚNY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto VOP jsou v aktuálním znění k dispozici v mobilní aplikaci Switchio.mobilePOS a na webové stránce www.switchio.com/mobilepos.

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně měnit. O této změně je povinen informovat Uživatele prostřednictvím poskytnutého e-mailu při Registraci alespoň 7 kalendářních dní přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP. Pokud Uživatel užívá poskytovaných Služeb po dni nabytí účinnosti nového znění VOP, poté platí, že s novým zněním VOP bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

8.3. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud z VOP nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu oddělit.

8.4. Tyto VOP nezakládají na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto VOP žádné jiné závazky.

8.5. Tyto VOP a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel s Uživatelem se dohodli, že se na jejich smluvní vztah nebudou aplikovat kolizní normy.

8.6. Pro rozhodování sporů, vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb dle těchto VOP sjednávají Poskytovatel s Uživatelem místně příslušný soud podle sídla Poskytovatele.

8.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 05. 2018.