Všeobecné obchodné podmienky na použitie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS

 

 

Všeobecné obchodné podmienky na použitie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou MONET+, a.s. so sídlom Za Dvorem 505, Zlín – Štípa, PSČ 763 14, IČO: 262 17 783, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 3351 (ďalej len „Poskytovateľ“), a Používateľom mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS, ako aj pomienky, za ktorých sa môže mobilná aplikácia Switchio.mobilePOS použiť.

1.2. Stiahnutím, inštaláciou a Registráciou do mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS uzatvára Používateľ s Poskytovateľom zmluvu (ďalej taktiež ako „Zmluva“), ktorej obsah tvoria tieto VOP. Používateľ týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP pred Registráciou zoznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE POJMOV NA ÚČELY TÝCHTO VOP

2.1. Elektronickou kartou sa rozumie platobný prostriedok vydaný Partnerom, ktorý slúži na uskutočňovanie platobných transakcií pri kupovaní tovaru a služieb u na to určených obchodníkov, ktorí sa môžu stať Používateľmi mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS za podmienok stanovených týmito VOP.

2.2. Mobilnou aplikáciou Switchio.mobilePOS​ sa rozumie mobilná aplikácia vytvorená Poskytovateľom s cieľom poskytovať Služby a určená pre všetky mobilné telefóny a tablety s operačným systémom Android (verzia 5.0 a novšia), ktoré disponujú funkciou NFC. Mobilná aplikácia Switchio.mobilePOS je voľne dostupná prostredníctvom oficiálnych distribučných kanálov obchodu Google Play. Na účely týchto VOP sa mobilnou aplikáciou Switchio.mobilePOS rozumejú zároveň všetky jej súčasti, prvky a aktualizácie, ako aj webové stránky na adrese www.switchio.com/mobilepos vrátane online administračného rozhrania a všetkých ich prvkov, ako sú rozvrhnutie stránok, grafika, texty a obrázky.

2.3. Partnerom sa rozumie vydavateľ Elektronických kariet, s ktorým Poskytovateľ uzavrel zmluvu, na základe ktorej môže mobilná aplikácia Switchio.mobilePOS uskutočňovať bezhotovostné bezkontaktné platby vykonané Elektronickými kartami vydanými príslušným Partnerom. Zoznam aktuálnych Partnerov je dostupný na adrese www.switchio.com/mobilepos 

2.4. Platobným terminálom sa rozumie mobilný telefón či tablet Používateľa s aktívnou a funkčnou mobilnou aplikáciou Switchio.mobilePOS, ktorý slúži na uskutočňovanie bezhotovostných bezkontaktných platieb vykonávaných Elektronickými kartami v prevádzkarni Používateľa.

2.5. Registráciou sa rozumie proces odsúhlasenia týchto VOP a sprístupnenie všetkých povinných identifikačných údajov Používateľa Poskytovateľovi prostredníctvom registračného formulára v mobilnej aplikácii Switchio.mobilePOS na účely poskytovania Služieb. Registrácia je dokončená overením Používateľa prostredníctvom registračného e-mailu s aktivačným odkazom, ktorý je zaslaný na Používateľom poskytnutú e-mailovú adresu.

2.6. Službami sa rozumie poskytnutie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS Používateľovi s cieľom:

 1. umožniť realizáciu bezhotovostných bezkontaktných platobných transakcií vykonávaných Elektronickými kartami vydanými partnermi;
 2. poskytnúť prístup k online administračnému rozhraniu dostupnému na adrese www.switchio.com/mobilepos, kde má Používateľ možnosť
 • zobraziť podrobný prehľad všetkých zrealizovaných platobných transakcií na všetkých svojich Platobných termináloch prostredníctvom mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS,
 • zobraziť elektronické potvrdenky všetkých zrealizovaných platobných transakcií prostredníctvom mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS,
 • nastaviť Používateľský účet,
 1. sprostredkovať prípadnú obchodnú spoluprácu medzi Používateľom a Partnerom, ktorého Elektronické karty, ktoré v čase sprostredkovania spolupráce Používateľ na svojich Platobných termináloch neakceptoval, sa používajú v okolí Používateľa.

2.7. Používateľom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá svojím menom vykonala Registráciu do mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS s cieľom poskytovať Služby podľa týchto VOP.

2.8. Používateľským účtom sa rozumie účet vytvorený Používateľovi na základe ním vykonanej Registrácie, do ktorého má prístup prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré si zvolil pri Registrácii. Používateľský účet slúži jednak na prihlásenie do mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS, jednak na prihlásenie do online administračného rozhrania, ktoré je prístupné na adrese www.switchio.com/mobilepos

3. REGISTRÁCIA A VYTVORENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

3.1. Služby sa môžu Používateľovi poskytovať iba po úspešnom vykonaní Registrácie a vytvorení Používateľského účtu.

3.2. Registrácia, vytvorenie Používateľského účtu ani poskytovanie Služieb za podmienok týchto VOP nie je spoplatnené. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa domáhať sa voči Používateľovi náhrady škody či vydania bezdôvodného obohatenia pre prípad porušenia týchto VOP zo strany Používateľa.

3.3. Používateľ je povinný poskytnúť o svojej osobe iba úplné a pravdivé identifikačné údaje. Používateľ o svojej osobe pri Registrácii poskytne identifikačné údaje v rozsahu IČO, telefónne číslo, kontaktný e-mail a názov Platobného terminálu – súčasne s tým si taktiež Používateľ zvolí vlastné heslo na prihlásenie do Používateľského účtu. Ďalšie identifikačné údaje nevyhnutné na riadne overenie Používateľa a poskytovanie Služieb a z dôvodu uľahčenia Registrácie si Poskytovateľ na riadne vykonanie Registrácie obstará z verejne dostupného živnostenského registra na základe poskytnutého IČO Používateľa. Takto získanými identifikačnými údajmi sú meno a priezvisko (pre Používateľa fyzickú osobu)/obchodná firma (pre Používateľa právnickú osobu) a adresa sídla.

3.4. Osoba, ktorá vykonáva Registráciu do mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS v mene Používateľa, vyhlasuje, že je na také konanie oprávnená. Ak sa ukáže vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ako nepravdivé, je táto osoba povinná nahradiť Poskytovateľovi prípadnú škodu, ktorá by mu týmto porušením vznikla.

3.5. Používateľ je oprávnený vykonať na svoje IČO iba jednu Registráciu. To nebráni tomu, aby si Používateľ svoj Používateľský účet spároval s niekoľkými Platobnými terminálmi.

3.6. Registrácia Používateľa je dokončená po overení Používateľa prostredníctvom registračného e-mailu s aktivačným odkazom, ktorý sa zašle na Používateľom poskytnutú e-mailovú adresu.

3.7. Po dokončení Registrácie sa Používateľovi vytvorí Používateľský účet. Svoje prístupové údaje do Používateľského účtu je Používateľ povinný uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti je Používateľ zodpovedný za prípadnú škodu vzniknutú Poskytovateľovi.

3.8. Poskytovateľ je bez uvedenia dôvodu oprávnený kedykoľvek a komukoľvek odoprieť možnosť vykonať Registráciu a vytvoriť Používateľský účet.

4. VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Používateľ je povinný používať mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS iba takým spôsobom, aby nedochádzalo k porušeniu týchto VOP, ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky.

4.2. Poskytovateľ je v priebehu poskytovania Služieb oprávnený bez uvedenia dôvodu jednostranne zrušiť akýkoľvek Používateľský účet. Dôvodom na zrušenie Používateľského účtu môže byť najmä porušenie týchto VOP či všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky Používateľom. O zrušení Používateľského účtu nie je Poskytovateľ povinný Používateľa informovať.

4.3. Používateľ môže požiadať o zrušenie svojho Používateľského účtu zaslaním žiadosti na Hotline Switchio.mobilePOS na e-mailovej adrese support@monetplus.cz. O zrušení Používateľského účtu nie je Poskytovateľ povinný Používateľa informovať.

4.4. Zrušenie Používateľského účtu sa považuje za ukončenie Zmluvy. Týmto okamihom sa Používateľovi prestanú poskytovať Služby.

4.5. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS priebežne aktualizovať, a to najmä s cieľom zaistiť kompatibilitu s Elektronickými kartami nových Partnerov, ďalej potom s cieľom odstraňovať chyby, zaistiť vyššiu bezpečnosť či vytvoriť nové prvky a funkcie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS.

4.6. Poskytovateľ je v priebehu poskytovania Služieb oprávnený bez uvedenia dôvodu obmedziť poskytovanie Služieb. Poskytovateľ je najmä oprávnený

 1. prostredníctvom mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS odmietnuť vykonávanie platobných transakcií Elektronickými kartami niektorého z Partnerov,
 2. dočasne obmedziť dostupnosť Služieb z dôvodu aktualizácie, údržby či zmien technickej konfigurácie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS

4.7. Poskytovateľ nie je povinný obmedzenie poskytovania Služieb dopredu oznámiť Používateľovi. To neplatí, ak ide o plánovanú odstávku z dôvodu aktualizácie, údržby či zmien technickej konfigurácie mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS, ktorej predpokladaná dĺžka trvania presiahne 48 hodín. V takom prípade Poskytovateľ oznámi túto skutočnosť Používateľovi prostredníctvom mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS aspoň 24 hodín dopredu.

4.8. Pri akýchkoľvek problémoch súvisiacich s mobilnou aplikáciou Switchio.mobilePOS sa môže Používateľ obrátiť na Hotline Switchio.mobilePOS na e-mailovej adrese support@monetplus.cz. Poskytovateľ sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie, ktoré povedie k odstráneniu problémov Používateľa súvisiacich s mobilnou aplikáciou Switchio.mobilePOS.

5. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

5.1. S výnimkou garancií uvedených v týchto VOP sa Služby poskytujú bez akýchkoľvek ďalších záruk.

5.2. Používateľ sa Registráciou a súhlasom s týmito VOP pri Registrácii vzdáva svojho práva požadovať od Poskytovateľa akúkoľvek náhradu nemajetkovej či majetkovej ujmy (vrátane zmareného zisku) spôsobenej v súvislosti s využívaním Služieb, najmä z dôvodu dočasného obmedzenia, nedostupnosti či nefunkčnosti Služieb, zrušenia Používateľského účtu, výskytu chýb vo fungovaní a výpočtoch pri poskytovaní Služieb, ako aj z dôvodu straty uložených údajov či inej skutočnosti súvisiacej s využívaním Služieb.

6. LICENČNÉ PODMIENKY A AUTORSKÉ PRÁVA

6.1. Mobilná aplikácia Switchio.mobilePOS je autorským dielom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). Všetky majetkové práva na mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS vykonáva Poskytovateľ.

6.2. Používateľ je oprávnený využiť mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS spôsobom, ktorý nie je v rozpore s poskytovaním Služieb podľa týchto VOP, a to zdarma, bez územného obmedzenia a počas existencie Používateľského účtu (ďalej len „Licencia“).

6.3. Používateľ však nie je za žiadnych okolností oprávnený najmä:

 1. poskytnúť tretej osobe podlicenciu vyplývajúcu z poskytnutej Licencie;
 2. postúpiť poskytnutú Licenciu tretej osobe;
 3. sprístupniť mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS tretím osobám iným spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito VOP;
 4. rozmnožovať mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS s cieľom rozširovať ju ďalej na komerčné účely;
 5. vykonávať dekompilácie, úpravy, spracovanie, preklady či iné zmeny zdrojového kódu mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS, popr. databáz zahrnutých alebo použitých v mobilnej aplikácii Switchio.mobilePOS, a to ani s cieľom odstrániť chyby;
 6. použiť mobilnú aplikáciu Switchio.mobilePOS na vývoj odvodených mobilných a iných aplikácií alebo diel určených na vlastné aj komerčné použitie.

6.4. Používateľ sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti vykonávanej priamo Používateľom alebo inou osobou na jeho popud bez ohľadu na to, či je táto činnosť vykonávaná manuálne či automatizovane, ak táto činnosť smeruje k dolovaniu alebo zužitkovaniu akejkoľvek databázy tvoriacej súčasť mobilnej aplikácie Switchio.mobilePOS alebo ak taká činnosť umožňuje využitie obsahu tejto databázy na iný než týmito VOP stanovený účel.

6.5. Príslušné ustanovenia Autorského zákona a ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú právnu ochranu autorských diel, a to najmä počítačových programov a databáz, ako aj sankcie za ich nezákonné použitie, nie sú týmito VOP dotknuté.

7. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Ak je Používateľom fyzická osoba, dochádza pri poskytovaní Služieb podľa týchto VOP k spracúvaniu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov, s účinnosťou od 25. 5. 2018 najmä v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

7.2. Prevádzkovateľom osobných údajov vymedzených v ods. 7.3. týchto VOP je Poskytovateľ. Okrem kontaktných údajov Poskytovateľa uvedených v ods. 1.1. týchto VOP je možné vo veci ochrany osobných údajov využiť taktiež nasledujúci e-mail Poskytovateľa:

 1. support@monetplus.cz

7.3. Osobné údaje sa s cieľom poskytovať Služby podľa týchto VOP spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, sídlo, IČO, e-mail a telefónne číslo s tým, že

 1. IČO, e-mail a telefónne číslo sa pri Registrácii získavajú priamo od Používateľa a
 2. meno, priezvisko a sídlo sa pri Registrácii získavajú na základe poskytnutého IČO zo živnostenského registra, ktorý je verejne dostupným zdrojom.

7.4. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa ods. 7.3. týchto VOP je plnenie Zmluvy, ktorej obsah tvoria tieto VOP. Ak Používateľ tieto osobné údaje neposkytne, nemôže dôjsť k nadviazaniu zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Poskytovateľom a k poskytovaniu Služieb podľa týchto VOP.

7.5. Príjemcami osobných údajov na účely poskytovania Služieb v zmysle ods. 2.6 písm. c) týchto VOP sú Partneri.

7.6. Osobné údaje Poskytovateľ spracúva iba automatizovane v elektronickej podobe, a to počas existencie Používateľského účtu. Po zrušení Používateľského účtu sa osobné údaje definitívne vymažú alebo anonymizujú.

7.7. Každý Používateľ podľa ods. 7.1. týchto VOP, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Poskytovateľ v role prevádzkovateľa osobných údajov spracúva jeho osobné údaje v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Poskytovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Ak sa žiadosť tohto Používateľa bude považovať za oprávnenú, Poskytovateľ okamžite odstráni chybný stav. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie, môže sa tento Používateľ obrátiť na príslušný dozorný orgán; právo Používateľa obrátiť sa na dozorný orgán priamo týmto nie je dotknuté.

7.8. Každý Používateľ podľa ods. 7.1. týchto VOP má taktiež právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom, t. j. získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak je tomu tak, má tento Používateľ právo získať prístup k týmto osobným údajom a na ďalšie informácie v zákonnom rozsahu. Zároveň má právo na opravu svojich nesprávnych osobných údajov, resp. na doplnenie neúplných osobných údajov. Používateľ má ďalej právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak boli splnené zákonné podmienky, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ako aj na obmedzenie spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom. Používateľ má pri splnení zákonných podmienok zároveň právo na prenosnosť svojich osobných údajov.

7.9. Každý Používateľ podľa ods. 7.1. týchto VOP sa môže vo veci uplatnenia vyššie uvedených práv obrátiť na Poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ods. 1.1. alebo 7.2. týchto VOP.

8. ZMENY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tieto VOP sú v aktuálnom znení k dispozícii v mobilnej aplikácii Switchio.mobilePOS a na webovej stránke www.switchio.com/mobilepos.

8.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne meniť. O tejto zmene je povinný informovať Používateľa prostredníctvom e-mailu poskytnutého pri Registrácii aspoň 7 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP. Ak Používateľ využíva poskytované Služby po dni nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP, potom platí, že s novým znením VOP bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8.3. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nemá toto vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, ak z VOP nevyplýva, že toto ustanovenie nie je možné od ostatného obsahu oddeliť.

8.4. Tieto VOP nevytvárajú na strane Poskytovateľa okrem záväzkov konkrétne uvedených v týchto VOP žiadne iné záväzky.

8.5. Tieto VOP a zmluvný vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ s Používateľom sa dohodli, že sa na ich zmluvný vzťah nebudú aplikovať kolízne normy.

8.6. Na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa týchto VOP Poskytovateľ s Používateľom dojednávajú miestne príslušný súd podľa sídla Poskytovateľa.

8.7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 05. 2018.